APPLE HILLSIDE #3 +420 778 503 113

Zásady o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) (dále jen „Zásady“)

Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás informují o Vašich právech a tom, jak se získávají, uchovávají a dále zpracovávají Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poskytováním služeb skupinou MAHOON.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

I. Obecná ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro klienty vydané skupinou MAHOON, jak je definována níže, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje skupina MAHOON získává, uchovává a zpracovává o fyzických osobách, které jsou vůči ní v pozici potenciálních klientů, zákazníků, zákazníků a jejich zástupců, včetně členů statutárních a jiných orgánů, a návštěvníků webových stránek, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

 • zpracování osobních údajů prováděné během používání webových stránek www.mahoon.cz,
 • zpracování osobních údajů prováděné skupinou MAHOON během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu,
 • zpracování osobních údajů ze strany skupiny MAHOON během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli,
 • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností skupiny MAHOON,
 • zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů skupiny MAHOON.

Tyto Zásady jsou účinné od 11.11.2020 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce dle GDPR.

II. Správce osobních údajů a další příjemci osobních údajů

1. Pro účely ochrany osobních údajů a uplatnění Vašich práv je správcem poskytnutých osobních údajů společnost:

 • MAHOON facility s.r.o., IČO: 060 11 896, se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274554, (dále jen „MAHOON facility s.r.o.“ nebo „Společnost“)

Do skupiny MAHOON patří následující společnosti:

 • MAHOON facility s.r.o., IČO: 060 11 896, se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274554,
 • MAHOON finance s.r.o., IČO: 024 90 617, se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222441,
 • MAHOON real estate s.r.o., IČO: 092 16 766, se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332725,
 • MAHOON development s.r.o., IČO: 086 94 192, se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323375,

(dále jen „skupina MAHOON“).

2. Zpracování Vašich osobních údajů provádí Společnost a/nebo společnost ze skupiny MAHOON a je prováděno v jejich provozovnách, pobočkách a sídle, jednotlivými pověřenými zaměstnanci, jejími společníky, makléři či statutárním orgánem, případně zpracovateli a/nebo společnostmi ze skupiny MAHOON. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb Vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

3. Vaše údaje může Společnost poskytnout:

 • v nezbytně nutném rozsahu daňovým a finančním poradcům, auditorům, advokátům Společnosti a/nebo skupině MAHOON, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám, a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti a/nebo skupiny MAHOON,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy,
 • pro účely poskytování služeb a plnění uzavřených smluv se Společností a/nebo společností ze skupiny MAHOON, všem subjektům, jejichž produkt jste se naším prostřednictvím rozhodli sjednat, kdy všechny tyto subjekty pak vystupují jako samostatní správci osobních údajů,
 • se společnostmi v rámci skupiny MAHOON.

4. Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

III. Zpracovávané osobní údaje

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2. Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti a/nebo společnostem ze skupiny MAHOON poskytnout, nicméně poskytnutí Vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s Vámi Společnost a/nebo společnost ze skupiny MAHOON mohla uzavřít smlouvu, resp. poskytnout Vámi požadovanou službu. Společnost Vaše osobní údaje vyžaduje právě pro potřeby Společnosti a/nebo společnosti ze skupiny MAHOON (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou Vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

3. Při poskytnutí osobních údajů budete mít k Vašim údajům neomezený přístup.

4. Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje v níže uvedeném rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • doručovací adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • rodinný stav
 • datum narození, rodné číslo
 • číslo dokladu totožnosti
 • číslo bankovního účtu.

5. Zpracovávané osobní údaje získá Společnost a/nebo společnost ze skupiny MAHOON buď přímo od Vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, poptávky nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.).

6. Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi. Nejlepší obsah a služby Vám nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb.

7. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Jakákoliv osoba, která jedná z pověření Společnosti a má přístup k Vašim osobním údajům, zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s GDPR, Zákonem a ostatní legislativou týkající se ochrany osobních údajů a těmito Zásadami, pokud jí platná legislativa neukládá jinak.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním nebo do odvolání souhlasu či, v případě, že se stanete naším klientem, po dobu využívání produktů a služeb Společnosti (po dobu trvání smluvního vztahu) a následujících 10 let od zániku smluvního vztahu. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.

V. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění obchodní/zprostředkovatelské smlouvy mezi Vámi a společností ze skupiny MAHOON dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o spolupráci se Společností a/nebo skupinou MAHOON;
 • plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti a/nebo společnosti ze skupiny MAHOON, například identifikace osob, případně zpracovatelů níže uvedených, identifikace osob ve smyslu zákona č 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
 • marketingové účely (nabízení obchodu a služeb, poskytování cílených nabídek a služeb poskytovaných Společností a/nebo skupinou MAHOON a jejich zkvalitnění, marketingové zpracování, analýzy) včetně zasílání obchodních sdělení (zasílání obchodních sdělení či newsletterů, nabízení služeb prostřednictvím e-mailu).

2. Pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti a/nebo skupiny MAHOON, tj. neuzavřeli jste se Společností a/nebo skupinou MAHOON žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti a/nebo skupiny MAHOON pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

4. Neposkytnutí osobních údajů může být důvodem pro nedostatečnou komunikaci mezi Vámi a naší Společností a/nebo společností ze skupiny MAHOON, neposkytnutím služeb nebo produktů naší Společnosti a/nebo společnosti ze skupiny MAHOON či neuzavření jakékoliv smlouvy.

5. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR a právním řádem ČR. Pro naše účely používáme pouze nezbytné údaje, jež se k danému účelu vztahují a jsou pro jeho realizaci nezbytné.

VI. Práva klienta a jeho možnosti

1. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje.

2. Máte právo získat kompletní opis Vašich osobních údajů dle čl. 15 GDPR.

3. Máte právo získat informace o udělení souhlasu a odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

4. Máte právo opravit Vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR.

5. Máte právo vymazat Vaše osobní údaje dle čl. 17 GDPR z těchto důvodů:

 • údaje již nejsou potřebné pro daný účel;
 • byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 • musí být vymazány na základě právních důvodů;
 • byly shromážděny pomocí služeb informačních společností.

6. Máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR. Při použití práva na omezení nedojde k výmazu osobních údajů.

7. Máte právo udělit a odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu je zákonné.

8. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

9. Máte právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci.

10. Máte právo, pakliže se domníváte, že z naší strany došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

VII. Kontaktní údaje Společnosti

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@mahoon.cz, nebo v místě sídla Společnosti.

 

Vázaný zástupce

 • Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČ: 02490617 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4. Bližší informace získáte zde: www.brokertrust.cz/proklienty
 • Pojistné produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČ: 02490617 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4. Bližší informace získáte zde: www.brokertrust.cz/proklienty
 • Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 02490617 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4. Bližší informace získáte zde: www.brokertrust.cz/proklienty